FragmentStaticConfigLayout (basic)

QuoteViewerActivity.java

QuotesFragment.java

TitlesFragment.java

main.xml

list_item.xml

quote_fragment.xml